Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Claudia’s Beauty and Nails, gevestigd te Dronten, versie geldig vanaf  01-10-2021.

Definities:

–              consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

–              afnemer: de koper, zowel natuurlijke als rechtspersoon.

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Claudia’s Beauty and Nails (vanaf nu CB) en op iedere tussen CB en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite (www.claudiasbeauty.nl) van CB.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CB behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen met in acht name van een wijzigingstermijn van 2 maanden.

1.3 Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door CB erkend.

1.4 CB garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 48 uur plaats.

2.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 7 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn wordt het aankoopbedrag van het betreffende product binnen 4 dagen gerestitueerd.

2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CB bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.5 Aan de leveringsplicht van CB zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CB geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders genoemd.

3.4 Betaling kan alleen worden gedaan middels IDEAL en een overschrijving per bank.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij CB. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan CB retourneren, conform de door CB verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt CB zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CB binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nooit gerestitueerd.

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CB, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CB. CB houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 CB respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 CB maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie, conformiteit en aansprakelijkheid

6.1 Indien CB producten aan de afnemer levert, is CB nooit tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop CB ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor consumenten geldt een termijn van 30 dagen. Reclamaties welke door CB na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door CB in behandeling te worden genomen.

CB staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door CB, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CB deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan CB. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door CB gegrond worden bevonden, zal CB de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van CB bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. CB is voor enige andere vorm van schade niet aansprakelijk, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 CB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken of personen door verkeerd gebruik of ander gebruik dan waarvoor het product bedoeld is. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

6.6 CB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CB zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden CB slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van CB gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 CB kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen CB en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CB op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 CB behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8.3. de overeenkomst tussen CB en afnemer is pas definitief als afnemer heeft voldaan aan de betalingsverplichting, d.w.z. door een vooruitbetaling te hebben gedaan.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CB gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 CB is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CB alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 CB behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CB gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien CB  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over als u heeft voldaan aan verplichtingen in de overeenkomst met CB inzake de betaling.

 

 1. Cursussen, workshops en opleidingen

12.1 Bedenktermijn en annulering. Voor de cursussen, workshops en opleidingen geldt dat de reservering definitief is na inschrijving en betaling via de webshop van CB. Vanaf het moment van betalen geldt er een bedenktermijn van 7 dagen, gerekend vanaf de dag na de dag van betaling. Annulering geeft dan recht op een volledige restitutie.

12.2 Annulering ná de bedenktermijn, maar tót 30 dagen voor aanvang van de cursussen, workshops of opleiding is ook mogelijk, echter geldt dan geen volledige restitutie. De restitutie wordt gedaan onder aftrek van annuleringskosten, te weten € 50 bij een eendaagse training/masterclass, € 150 bij een meerdaagse training/workshop/cursus. Bij ziekte of andere urgente reden is het mogelijk de training, cursus, workshop of lesdag te verschuiven naar een andere datum, wel in overleg met CB.

 12.3 Annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de cursussen, workshops of opleiding is niet meer mogelijk. Bij ziekte of andere urgente reden is het mogelijk de training, cursus, workshop of lesdag te verschuiven naar een andere datum, wel in overleg met CB.

12.4 CB heeft het recht op cursussen voor meerdere cursisten 7 dagen voor de geplande datum te annuleren als niet voldoende cursisten zich hebben ingeschreven. Dit geldt als de inschrijfminder dan 2/3 van het maximum zich niet heeft ingeschreven

12.5 CB verstrekt lesmateriaal aan cursisten voor een workshop en basisopleiding tijdens de eerste lesdag. Op het lesmateriaal zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist dienen te worden eerbiedigt. Er mogen in ieder geval geen kopieën zonder toestemming van CB hiervan worden gemaakt om aan derden te verstrekken, op straffe van € 100 per kopie.

12.6 CB is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na cursussen, workshops of opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor CB geen aansprakelijkheid neemt. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astmapatiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen. CB aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

12.7 Het dragen van juiste handschoenen evenals het gebruik van het afzuigsysteem is verplicht tijdens de cursussen, workshops of opleidingen.

12.8 Na het volgen of doorlopen van de trainingen, cursussen, workshops of opleidingen wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemer. Het certificaat wordt uitgereikt in de naam van CB.

12.9 De cursussen, workshops en opleidingen die worden aangeboden zijn bedoeld voor cursisten die zelf geen trainingen geven, tenzij anders aangegeven op de website.

 

 1. Inhuur als trainer

13.1 Als CB ingehuurd wordt als trainer door een andere partij dient de betaling uiterlijk een week (7 dagen) voor de boekingsdatum volledig aan CB gedaan te zijn. Is dit niet het geval dat vervalt de reservering automatisch zonder opgave van reden.

13.2 Annulering. Na de betaling van de zoals genoemd in artikel 13.1 is annulering van de (groeps)training niet meer mogelijk. Er is geen recht op restitutie.

Na de betaling zoals genoemd in artikel 13.1 is wijziging van het deelnemer aantal mogelijk tot 48 uur voor de aanvang van de training. Er is dan recht op 50% restitutie van het individuele cursistentarief. Wijziging van het aantal cursisten korter dan 48 uur voor de training is niet meer mogelijk.

13.3 Tarief. Het tarief wordt in onderling overleg afgestemd en is afhankelijk van de soort training. Het minimum aantal cursisten is vier. Naast het cursistentarief wordt een bedrag gerekend voor reiskosten.

13.4 Communicatie met (potentiële) cursisten omtrent de training wordt niet door CB gedaan. Dit dient te verlopen via de inhurende partij/organisator.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

 

 Claudia’s Beauty and Nails

Zeilenmakersgilde 7

8253 GH DRONTEN

info@claudiasbeauty.nl

www.claudiasbeauty.nl

KvK nr: 65754883

 

 

 

 

0
  0
  Jouw winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop